Thông tin khách hàng

Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)

Tháng 02.2012, HT2D Software và Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) ký kết hợp đồng triển khai xây dựng giải pháp phần mềm website chứng khoán với nội dung như sau:

(1). Xây dựng phần mềm website chứng khoán DAS
(2). Cung cấp dịch vụ dữ liệu thông tin tài chính chứng khoán