Thông tin khách hàng

Quỹ tín dụng nhân dân trung ương (CCF)

Quý II năm 2010, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp và khả năng đáp ứng yêu cầu của HT2D Software trong suốt thời gian 2007-2009-2009 đến nay, HT2D software được Quỹ tín dụng nhân dân trung ương tin tưởng tiếp tục hợp tác trong dự án "Xây dựng và phát triển phần mềm Cổng thông tin điện tử Quỹ tín dụng Nhân dân trung ương"

Các dự án đã hợp tác:

     1. Thiết kế phát triển phần mềm kết nối giữa hệ thống chuyển tiền điện tử nội bộ Quỹ tín dụng nhân dân trung ương và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng.
     2. Giải pháp phần mềm tập trung cho giao dịch chuyển tiền.