Thông tin khách hàng

Công ty Cồ phần Chứng khoán Tân Vệt - TVSI

Tháng10 năm 2010, HT2D Software được lựa chọn là đối tác tin cậy trong việc hợp tác xây dựng và phát triển phần mềm webportal cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.