Thông tin khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHS)

Tháng 6.2007, HT2D Software được lựa chọn là đối tác tin cậy trong việc tư vấn, xây dựng phần mềm cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS). Cho đến nay, SHS vừa là khách hàng và cũng là đối tác chiến lược tư vấn về tài chính của HT2D Software.

Nội dung các dự án hợp tác:

    1. Xây dựng Website Chứng khoán SHS
    2. Xây dựng phần mềm Trading Online
    3. Xây dựng phần mềm giao dịch không sàn - HoSE Gateway

    Trong thời gian tới, hai bên cam kết triển khai xây dựng phát triển thêm các tính năng phần mềm mới nhằm hoàn thiện hơn hệ thống phần mềm ứng dụng phục vụ tốt hơn sự phát triển của SHS và lợi ích của nhà đầu tư.